O nás

Centrum voľného času, Havranské 9, v Banskej Bystrici bolo zriadené Okresným úradom, s účinnosťou od 1.1.1997. Zriaďovateľom Centra voľného času je Mestský úrad v Banskej Bystrici.

Centrum voľného času je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. CVČ v školskom roku 2019 – 2020 otvorilo 126 pravidelných záujmových útvarov, ktoré navštevuje 1624 členov do 15 rokov, 40 členov nad 15 rokov k 15.09.2019. Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy pre žiakov základných škôl a deti materských škôl, preventívne programy pre materské a základné školy atď.

ZIMNÝ POHĽAD Z CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Čo je našou náplňou?

CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, v priebehu školského roka deti a mládež navštevujú záujmové útvary /krúžky/ a počas prázdninových dní usporadúvame pre deti a mládež rôzne prázdninové podujatia, zóny voľného času a prímestské tábory. Našim prvoradým cieľom je uskutočňovať prevenciu voči v súčasnosti veľmi rozšíreným sociálno-patologickým javom, formou vypĺňania voľného času pre deti a mládež v priebehu celého pracovného týždňa, ale aj víkendu. Podujatia sú zamerané na rozvoj celej osobnosti mladého človeka, či už po fyzickej alebo psychickej stránke.

„V športe hľadať krásu, krásu hľadať v umení, v umení nájsť múdrosť, ktorú vedieť využiť.“

Naša organizácia sa podieľa aj na vypĺňaní voľného času zdravotne a mentálne postihnutým deťom.

S kým spolupracujeme?

Pedagogickí zamestnanci CVČ spolupracujú s materskými školami, základnými školami, školskými klubmi, športovými klubmi, Slovenským výborom pre UNICEF, pracovníkmi Národného parku Nízke Tatry /skr. NAPANT/, Spoločnosťou pre ochranu vtákov Slovenska /skr. SOVS/, Hasičského a záchranného zborom MVSR, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Galaxy bowling BB, Jazdeckou školou v Ľubietovej, občianskymi združeniami v mestských lokalitách i ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.

Kto sa vám venuje?

Mgr. Richard Vrbovský
riaditeľ
richard.vrbovsky@cvcpohoda.sk
riaditel@cvcpohoda.sk

Mgr. Jozef Lupták
vychovávateľ
jozef.luptak@cvcpohoda.sk

Mgr. Lucia Sirotiarová
vychovávateľka
lucia.sirotiarova@cvcpohoda.sk

Bc. Anna Teplická
vychovávateľka
anna.teplicka@cvcpohoda.sk

Mgr. Lucia Michalčíková
vychovávateľka
lucia.michalcikova@cvcpohoda.sk

Bc. Dominika Vaninová
vychovávateľka
dominika.vaninova@cvcpohoda.sk

Mgr. Michaela Potančoková
vychovávateľka
michaela.potancokova@cvcpohoda.sk