Technická olympiáda 2020/2021

Vyberte školský rok:

Usmernenie k okresným kolám Technickej olympiády
11. ročník, školský rok 2020/2021

Slovenská komisia Technickej olympiády (ďalej “SK TO”) a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k okresným kolám Technickej olympiády určeného pre školy, okresné úrady a poverené centrá voľného času. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období, a preto prichádzame s viacerými možnosťami uskutočnenia kôl. Naše riešenia majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR v pôvodných termínoch a vychádzajú z Organizačného poriadku Technickej olympiády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

OKRESNÉ KOLÁ

Kategória A – 26. 11. 2020
Kategória B – 26. 11. 2020

Okresných kôl sa zúčastňujú žiaci, ktorí postúpili zo školských kôl TO. Okresné kolo organizačne zabezpečujú okresné úrady v sídle kraja. Tieto organizácie komunikujú s predsedami okresných komisií Technickej olympiády.

Formu okresného kola stanovila SK TO spolu s IUVENTOU najmä s ohľadom na platné protipandemické opatrenia a možnosti žiakov. Online úlohy okresného kola IUVENTA zverejní na stránke www.olympiady.sk, v časti 11. ročník TO, 2020/2021, Súťažné úlohy a riešenia takto:

Okresné kolo

  • kategória A – online test a online test (maďarská verzia)
  • kategória B – online test a online test (maďarská verzia)

Súťažiaci absolvujú okresné kolo z domáceho prostredia, v presne stanovenom časovom rozhraní, formou elektronického testu. Po vyriešení úloh v stanovenom časovom limite bude Slovenská komisia Technickej olympiády testy distribuovať e-mailom na opravu okresným komisiám TO prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja. Okresné komisie TO opravia a vyhodnotia úlohy z online testov a výsledky zverejnia do 11. 1. 2021.

Skúška elektronického testovania (zverejnenie linku na stránke IUVENTY, vyplnenie skúšobného testu žiakmi) za účelom zistenia pripravenosti všetkých zúčastnených strán na tento spôsob realizácie súťaže prebehne týždeň vopred, 19. 11. 2020.

19. 11. 2020 o 16:00 sa uskutoční skúšobné testovanie všetkých žiakov v kategórii A a B.
26. 11. 2020 o 8:30 začne súťaž kategórie A, o 10:00 začne súťaž žiakov kategórie B.

Vydal: Slovenská komisia Technickej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
V Bratislave, november 2020