Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/2021

Vyberte školský rok:

USMERNENIE K REALIZÁCII OKRESNÝCH KÔL
13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
školský rok 2020/2021

Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SK OSJL”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádza z Organizačného poriadku OSJL, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

 1. Vzhľadom na skomplikovanie situácie pri organizovaní okresných kôl OSJL nastáva zmena v spôsobe ich realizácie.
 2. Termín súťažného kola: 27. 11. 2020.
 3. Obsah súťaže: V školskom roku 2020/2021 okresné kolá OSJL nebudú obsahovať druhú časť – ústnu. Súťažiaci absolvujú iba písomnú časť, ktorá pozostáva iba z testu.
 4. Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk
 5. Na okresnom kole sa zúčastňujú víťazi školských kôl kategórie C, ktorí budú v predstihu zaregistrovaní.
  Škola registruje žiaka buď:
  1. prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je potrebné zadať súťaž „Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry“, zvoliť okresné kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný formou správy prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Alebo:
  2. prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/. Prístupový kód potrebný na zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je potrebné žiakovi oznámiť.

   Registrácia bude spustená v najbližších dňoch.

 6. Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test.
 7. Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny pre súťažiacich, ktoré budú zverejnené v najbližších dňoch.

Autori: Mgr. Alžbeta Palacková, Mgr. Katarína Filipová
Vydal: Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s firmou asc Applied Software Consultants, s.r.o. prevádzkujúcou školský systém EduPage, Bratislava, november 2020